,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka"

 

To cykl akcji prozdrowotnych realizowanych w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-6 lat. Idea Aka­de­mii  to pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go try­bu ży­cia wśród pol­skich ro­dzin, dba­jąc o zdro­we na­wy­ki nie tyl­ko w za­kre­sie wła­ści­we­go od­ży­wia­nia od naj­młod­szych lat, ale i sze­ro­ko po­ję­te­go zdro­wia i roz­wo­ju psy­cho – spo­łecz­ne­go.