SIEDZIBA:

Przedszkole nr 4
37-450 Stalowa Wola, ul. Melchiora Wańkowicza 72/1

telefon / fax: 015 8425803 lub 015 6433531
strona www:http: www.przedszkole4stalowawola.wmwp.pl
e-mail: przedszkole4@stalowawola.pl

godziny pracy: 6.00 – 16.00

DYREKTOR:

mgr Maria Zubrzycka -nauczyciel dyplomowany

telefon: 015 8425803
e- mail: przedszkole4@stalowawola.pl

Kompetencje Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 28.09.2010r.
Godziny pracy nienormowany czas pracy, godziny dydaktyczne wg zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny (arkusz organizacyjny)

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXIX/727/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola. Decyzja Prezydenta Miasta w Stalowej Woli z dnia 12.06.2008r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - na czas nieoznaczony.

Wysokość opłat:

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U. z 2015 r. poz 2156 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr LXII/890/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola przedszkolach.

Zadania:

Zawarte w Statucie przedszkola –rozdział II.

Tryb działania:

Zgodnie z Ustawą Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela, Statutu

Finanse, majątek:

Budynek dwukondygnacyjny – przedszkole 1052 m² - I piętro,
parter-  Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nr 2
działka – 5887 m²
Rejestry, ewidencje, archiwa:
Prowadzony zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania Archiwów Zakładowych.

Informacje nieudostępnione:

Protokoły Rad Pedagogicznych, Uchwały, Akta Osobowe, dane dzieci i ich rodziców –ochrona danych osobowych.
Data opracowania: 27.03.2014r.

Opracowanie:

Maria Zubrzycka – dyrektor przedszkola