Statut  przedszkola - wewnętrzna „Konstytucja”, to zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania przedszkola; zawiera w szczególności: nazwę i typ placówki; nazwę organu prowadzącego;  organy przedszkola wraz z ich kompetencjami; organizację, zakres zadań nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zasady rekrutacji, udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz prawa i obowiązki dzieci.