RADA RODZICÓW - rodzaj organu (szkolnego, przedszkolnego) który reprezentowany jest przez rodziców wychowanków  danej placówki. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA  jest powoływana do współpracy ze (szkołą, przedszkolem) w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej . Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności placówki .

Tryb powoływania Rady Rodziców  ustala art. 83 ust. 1-3 ; kompetencje art.83 ust.4 i art.84 ust.6 oraz art. 86 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W STALOWEJ WOLI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • pani Katarzyna Myszka - przewodniczący
  • pan  Łukasz Rzeszutko - wiceprzewodniczący
  • pani Ewelina Żak-  skarbnik
  • pani Marta Błyskal – sekretarz
  •  


 dobrowolna składka na RR  w tym roku szkolnym wynosi 100 zł na pierwsze dziecko i 80 zł na drugie z rodziny

Składkę można wpłacać  u skarbnika lub na konto 

Nadsański Bank Spółdzielczy

63 9430 0006 0011 6886 2000 0001