RADA RODZICÓW - rodzaj organu (szkolnego, przedszkolnego) który reprezentowany jest przez rodziców wychowanków  danej placówki. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA  jest powoływana do współpracy ze (szkołą, przedszkolem) w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej . Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności placówki .

Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z póź.zm.)

 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W STALOWEJ WOLI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  • pan Konrad – przewodniczący
  • pani Wioletta – wiceprzewodnicząca
  • pan Łukasz – skarbnik
  • pani Magdalena – sekretarz
  • Członkowie:  pan Jakub, pani Elżbieta 
  •  


 dobrowolna składka na RR  w tym roku szkolnym wynosi 100 zł na pierwsze dziecko i 80 zł na drugie z rodziny

Składkę można wpłacać  u skarbnika lub na konto 

Nadsański Bank Spółdzielczy

63 9430 0006 0011 6886 2000 0001