Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

test
s4
s3
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
Slider2
s1
s2

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 4

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli – www.przedszkole4stalowawola.wmwp.pl
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.przedszkole4stalowawola.wmwp.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Przedszkolu nr 4 przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.przedszkole4stalowawola.wmwp.pl spełnia wymagania w 98,03%.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa www.przedszkole4stalowawola.wmwp.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę. Informacja uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-31.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
1. Wejście do budynku.
Budynek przedszkola otoczony jest placem zabaw i ogrodem z roślinnością , który jest ogrodzony ze wszystkich stron. Od strony północno-zachodniej znajduje się furtka , przez którą klienci (petenci) dostają się na teren przedszkola, kierują się chodnikiem z kostki brukowej w kierunku głównego wejścia do budynku, jest to odległość ok. 50 m. Drzwi są zamknięte, przy drzwiach z prawej strony jest wideo domofon z dużymi przyciskami i napisem: Dyrektor, Żabki, Motylki, Muchomorki, Mądre Sowy. Jeżeli pracownik usłyszy sygnał domofonu sprawdza na ekranie kto wchodzi i otwiera drzwi zdalnie. Jeżeli petent (osoba niepełnosprawna) ma problem, pracownik udaje się do głównych drzwi i pomaga osobie wejść do budynku.
2. Pokonanie schodów.
Budynek przedszkola jest jednopiętrowy i nie posiada windy osobowej. Aby dostać się na piętro, należy pokonać schody. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Na klatce schodowej nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Jedna sala jest na parterze,       w razie potrzeby istnieje możliwość tam obsługi petenta.
3. Parking dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem do budynku jest zatoczka parkingowa, na dwa  miejsca, ale nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych  dla osób niepełnosprawnych. Duży parking (miejski) znajduje się również przed furtką i przed bramą wjazdową.
4. Inne warunki dla osób niepełnosprawnych.
Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola lub osobą decyzyjną w danym dniu.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille‘a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.
W przedszkolu oraz online, nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
37-450 Stalowa Wola, ul. Wańkowicza 72/1
Tel.: 15 842 58 03
Faks: 15 842 58 03
E-mail: przedszkole4@stalowawola.pl

Aplikacje mobilne.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej/ informacyjno – komunikacyjnej 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej 

Wniosek o zapewnienie dostępności 
Dzień Dziecka

11

dni

19

godzin

45

minut

53

sekund

Najnowsze galerie