Ramowy Rozkład Dnia

6.00 – 8.00     Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna i wyrównawcza.

8.00 -  8.10    Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno- porządkowe. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

8.10 – 8.30   I Śniadanie  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych , wdrażanie zasad zdrowego żywienia – doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania.

8.30 – 9.00  Mycie zębów. Przygotowanie do zajęć.

9.00 – 10.00  Zajęcia dydaktyczne. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci, wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej, wychowanie przez sztukę, edukacja matematyczna, kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności czytania.

10.00 – 10.10  II Śniadanie. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych.

 

10.00 – 11.45  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze  lub zabawy ruchowe w sali.

11.45 – 12.15  Obiad.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia.

12.15 – 13.00  Grupa „Muchomorki”, „Motylki”, „Mądre Sowy”   ( 12.15 -14.00  gr. ,,Żabki“ leżakowanie)

 Słuchanie bajek w ramach akcji  „Cała Polska czyta dzieciom”,   ćw. relaksacyjne, zabawy dowolne, czynności higieniczne.

13.00 – 14.20  Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, inne. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Kształtowanie umiejętności społecznych m.in. porozumiewania się z dorosłymi, dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.

14.20 – 14.40  Podwieczorek.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych.

14.40 –16.00  Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Doskonalenie rozwoju intelektualnego i estetycznego, zapewnienie warunków  i dawanie jednakowych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.